Skip to content

Slovenská internistická spoločnosť

Slovenská internistická spoločnosť (SIS) združuje lekárov v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a ostatných subšpecializovaných odborov internej medicíny, lekárov v špecializačnej príprave týchto odborov, ale aj mnohých lekárov z iných medicínskych odborov, ktorí aj v dnešnom období atomizácie medicíny považujú za nevyhnutné, udržať si široký interdisciplinárny, „internistický nadhľad“ potrebný na komplexný prístup k pacientovi

Súťaž Young Talents in Internal Medicine

Best Case Report Contest 2024, v rámci podujatia MIRCIM (9.-11.5.2024 Krakow, Poľsko)

Oznam

Koniec volebného obdobia výboru a dozornej rady Slovenskej internistickej spoločnosti.
Slovenská internistická spoločnosť
Členstvo v SIS
Slovenská internistická spoločnosť
Prihláste sa do Medconnectu
Slovenská internistická spoločnosť
Plán podujatí

Úvod

Vážené kolegyne a kolegovia, 

v posledných 10 – 15 rokoch sme boli svedkami značného úpadku záujmu lekárov o internú medicínu.  V niektorých nemocniciach na interných oddeleniach prakticky neostali atestovaní internisti, okrem vedúcich oddelení,  a množstvo interných ambulancií ostalo bez lekárov.   Túto skutočnosť zapríčinilo viacero faktorov, ako  je zmena spektra pacientov na internistických pracoviskách, presun manažmentu viacerých vnútorných chorôb do ambulantnej sféry,  atomizácia vnútorného lekárstva s posilnením postavenia  subšpecializácií a nakoniec aj slabé ekonomické ohodnotenie práce internistov.  

Výbor SIS sa rozhodol  túto situáciu riešiť prípravou Národného programu rozvoja Internej medicíny. Dôležitým cieľom  výboru SIS  je upevniť a zvýrazniť postavenie internej medicíny v súčasnom zdravotníctve ako aj v špecializačnej príprave lekárov.

S tým súvisí  úsilie o pozdvihnutie odbornej úrovne vnútorného lekárstva, ktorému sa nie nadarmo hovorí „kráľovná medicíny“.  V období atomizácie medicíny, a teda aj samotného vnútorného lekárstva,  sa výbor SIS usiluje  o zlepšenie kvality tohto odboru ako celku, pretože žiaden pacient nie je len kardiologický, gastroenterologický, len endokrinologický a podobne. Súčasný spôsob špecializačného vzdelávania, žiaľ, minimalizoval časový rozsah prípravy lekárov v rámci všeobecnej internej medicíny, a tým sa z lekárov stávajú rýchlo vyškolení špecialisti, ktorým mnohokrát chýba tzv. internistický nadhľad a  komplexný prístup k pacientovi. Výsledkom toho je skutočnosť, že pacient na to, aby mal správne určenú diagnózu, musí navštíviť mnohých lekárov – špecialistov, musí absolvovať opakovanie rôznych vyšetrení, často aj zbytočné ordinácie laboratórnych a zobrazovacích metód  a pod.  To v konečnom dôsledku nielenže finančne zaťažuje naše zdravotníctvo, ale zaťažuje aj chorého, ktorý sa veľakrát k diagnóze dopracuje až po dlhej dobe ambulantnej alebo hospitalizačnej turistiky.

Výbor SIS  sa usiluje v spolupráci s ostatnými odbornými spoločnosťami, aby sa úroveň prípravy lekárov  z internej medicíny skvalitnila, čo môžeme dosiahnuť vytvorením spoločných pravidiel pre udeľovanie špecializácií z internej medicíny na všetkých školiacich pracoviskách.

Spolupráca  s ostatnými internistickými odbornými spoločnosťami sa prejavuje aj  pri organizácii kongresov SIS, na ktorých odbornom programe  participujú mnohé odborné spoločnosti.  V rámci pripravovanej stratifikácie nemocníc je práve program internej medicíny ten,  ktorý spája všetky ostatné špecializácie vnútorného lekárstva.

Dôležitou súčasťou aktivít výboru SIS je podpora ambulantných internistov, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom krajských odborníkov ale aj  podpora mladých internistov.  SIS podporuje organizáciu  Dní mladých internistov, ktoré sa už mnoho rokov konajú v spolupráci s Českou internistickou spoločnosťou a úroveň prezentovaných prednášok na tomto podujatí z roka na rok rastie. V rámci podpory mladých kolegov  poskytujeme aj cestovné granty  na vzdelávacie akcie a kurzy organizované Európskou federáciou internej medicíny (EFIM).  Založenie Sekcie mladých internistov pri SIS bude jednou z priorít na nasledujúce obdobie.

Dôležitou súčasťou a náplňou práce výboru SIS je spolupráca s Českou internistickou spoločnosťou, ktorá okrem Dní mladých internistov sa prejavuje výrazne aj bohatou účasťou slovenských internistov na kongresoch ČIS, ale hlavne blokmi prednášok SIS na českých zjazdoch  a blokmi ČIS na slovenských zjazdoch internej medicíny.

O všetkých plánovaných aktivitách Vás výbor SIS bude informovať na novozriadenej webovej stránke SIS www.internistickaspolocnost.sk

To, že „kráľovná medicíny“ sa postupne prebúdza  z útlmu a nezáujmu,   ukázali posledné dva roky pandémie ochorenia COVID-19.  V ťažkých časoch boja s pandémiou stála interná medicína v prednej  línii   a internisti boli najžiadanejšími špecialistami na reprofilizovaných oddeleniach pre pacientov s COVID-19.  Verím, že pre internú medicínu svitá na lepšie časy a že spoločnými silami pomôžeme upevniť jej výsadné postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti.

 

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

Prezidentka SIS

Cieľom SIS je:

Udržanie a ďalší rozvoj internej medicíny ako východiskového a zároveň cieľového odboru v komplexnej starostlivosti o pacienta

Prehlbovanie spolupráce s jednotlivými odbornými spoločnosťami, ktoré sú súčasťou vnútorného lekárstva ako aj príbuznými odbormi

Prehlbovanie tohto rozvoja aj prostredníctvom spolupráce s Českou internistickou spoločnosťou (ČIS) a Európskou federáciou internej medicíny (EFIM)

Tvorbu spoločných odborných usmernení a určovanie odborných kompetencií pri manažmente pacientov z hľadiska internistu a jednotlivých špecialistov

Zabezpečenie kvalitného a dostupného špecializačného štúdia v odbore, ekvivalentného na jednotlivých školiacich pracoviskách, ako aj zvýšenie záujmu lekárov o špecializáciu v internej medicíne

Hájenie profesných záujmov špecialistov v odbore, vrátane ambulantných internistov s ich aktívnym zapojením do diania v spoločnosti formou Sekcie ambulantných internistov, s cieľom riešenia ich individuálnych problémov a napomáhať rozširovaniu ich kompetencií v liečebno-preventívnej starostlivosti

Zabezpečenie kvalitného postgraduálneho vzdelávania formou seminárov, kongresov a odborných článkov v Internej medicíne, oficiálnom časopise SIS ako aj iných odborných časopisoch

Podpora mladých internistov formou organizovania Dní mladých internistov v spolupráci s ČIS, cestovných grantov na vzdelávacie podujatia organizované EFIM a podpory Sekcie mladých internistov

Plán podujatí